1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

divendres, 13 de novembre de 2009

el club de la cançó. Drunken sailor. Nuestro Pequeño Mundo. Romanç de sant Rorro. Al Tall

Aquesta setmana Iñaki ens demana cançons amb el tema Litres d'alcohol.

M'han vingut a la memòria dues cançons populars, una irlandesa, i una altra valenciana.

Tots sabem la fama que els irlandesos tenen quant a trassegar alcohol sigui de la classe que sigui, així que porte aquí una cançó irlandesa cantada per un grup de quan jo era jove, Nuestro Pequeño Mundo, que va ser un dels primers introductors del folklore no-copla a l'Espanya que començava a despertar al rock.

Quant a la lletra és la que he trobat que no coincideix exactament ni en la lletra ni en l'ordre de les estrofes amb la versió de NPM, però dóna una idea de per on van els trets.
"Drunken Sailor"

What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
Earl-eye in the morning!

[Chorus:]

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Earl-eye in the morning

Shave his belly with a rusty razor,
Shave his belly with a rusty razor,
Shave his belly with a rusty razor,
Earl-eye in the morning!

[Chorus]

Put him in the hold with the Captain's daughter,
Put him in the hold with the Captain's daughter,
Put him in the hold with the Captain's daughter,
Earl-eye in the morning!

[Chorus]

What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
Earl-eye in the morning!

[Chorus]

Put him the back of the paddy wagon,
Put him the back of the paddy wagon,
Put him the back of the paddy wagon,
Earl-eye in the morning!

[Chorus]

Throw him in the lock-up 'til he's sober,
Throw him in the lock-up 'til he's sober,
Throw him in the lock-up 'til he's sober,
Earl-eye in the morning!

[Chorus]

What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
Earl-eye in the morning!

[Chorus]

What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
What do you do with a drunken sailor,
Earl-eye in the morning!

[Chorus]


Quant a la cançó valenciana, es tracta d'un romanç a l'estil dels que canten als pobles, al seu patró o patrona. Aquesta vegada, dedicat a Sant Rorro, patró dels borratxos.

Canta un dels grups més antics i importants del País Valencià: Al Tall.
Romanç de sant Rorro

Déu em done inspiració
per a poder explicar
la vida d'un sant baró
que és digna de mencionar

Dios me dé inspiración
para poder explicar
la vida de un santo varón
que es digna de mencionar


que vinga el déu Baco que ens porte un porró
i que ens allumene en esta ocasió

que venga el dios Baco que nos traiga un porrón
y que nos ilumine en esta ocasión.


És sant Rorro el més lluït
i és el sant més miraclós
que per a pagar mitgeta
mai no ha segut pereós

Es san Rorro el más lucido
y es el santo más milagroso
que para pagar la ronda
nunca ha sido perezoso

quan era xiquet apenes parlava
anava a les tendes i s'emborratxava

cuando era un niño y apenas hablaba
iba a las tiendas y se emborrachaba.


Quan ja se feu més fadrí
li augmentà la devoció
no podia passar dia
sense prendre canyamó

Conforme crecía
le aumentó la devoción
no podía pasar día
sin tomar cañamón.


per allà on anava prenia amistat
amb les taverneres que el venen fiat

allá por donde iba hacía amistad
con las taberneras que lo dan fiado.


Sabia totes les tendes,
quin vi era més eixut
a on el venien barato
i a on el donaven més pur

Sabía todas las tiendas
qué vino era más seco
dónde lo vendían barato
y dónde lo daban más puro


allí se gastava si portava un duro
se n'anava a casa amb un pet com un xurro

y allí se gastaba si llevaba un duro
y volvía a casa con un pedo como un churro.


Quan tenia més edat
ja tenia millor cor
es feu molt aficionat
a donar el truc-i-flor

Cuando tenía más edad
ya tenía mejor corazón
se aficionó mucho
a dar el truque de farol


si dien envide tirava la falta
sant Rorro mig càntir de vi se colava

si le decían envido echaba la falta
san Rorro medio cántaro de vino trasegaba.


Si alguns per casualitat
teniu la dona partera
en comptes de xocolate
doneu-li la bota plena.

Si alguien por casualidad
tiene la mujer partera
en vez de chocolate
que le dé la bota llena.


Es la millor medecina per a la partera avui
en comptes de la gallina doneu-li un cuiro de ví.

Es la mejor medicina para la partera hoy
en vez de gallina dadle un odre de vino.

Senyores, que el caldo dona inflamació
doneu-li ginebra i ví del millor.

Señoras que el caldo produce inflamación
dadle ginebre y vino del mejor.


Sant Rorro prengué amistat
amb una "agüela" beata
quan anaven a resar
omplien la carabassa.

San Rorro hizo amistad
con una vieja beata
cuando iban a rezar
llenaban la calabaza.


I quan arribaven a l'"amen i glòria"
els dos s'empinaven la carabassola.

Y cuando llegaban al amen y gloria
los dos se empinaban el calabacin.

Per a final del rosari
es menjaven un mosset
entraven en la bodega
i omplien el tonellet.

Al acabar el rosario
comían un bocado
entraban a la bodega
y llenaban el tonelete

Li vindría a cabre de ca' litro i mig
i tot se'l colaven abans de les sis.

en el que cabría como litro y medio
y todo se lo engullían antes de las seis

La beata ja parlava
en italià i en francès
i sant Rorro se n'anava
caiguent-se pel carrer.

La beata ya hablaba
en italiano y en francés
y san Rorro iba
cayéndose por las calles.


Cantant seguidilles aquell mal feiner
anava borratxo com un dolçainer.

cantando seguidillas aquel maltrabaja
iba borracho como un dulzainero

Quan es va morir sant Rorro
molts amics l'acompanyaren
com tots volien portar-lo
a l'últim se'l sortejaren

Cuando se murió san Rorro
muchos amigos lo acompañaron
como todos querían llevarlo
al final se lo rifaron


I ademés portaven deu cuiros de ví
per anar tastant-los durant el camí.

Y además llevaban diez odres de vino
para irlos saboreando durante el camino

Adiós sant Rorro bendito
que mai has quedat a deure
dóna salut als borratxos
i moltes ganes de beure.

Adiós san Rorro bendito
que nunca has dejado nada a deber
danos salud a los borrachos
y muchas ganas de beber

I el vostre perdó en la glòria eterna
al cel ens aguarde amb la bota plena.

Y vuestro perdón en la gloria eterna
nos espere en el cielo con la bota llena.


Trobareu altres cançons a

El club de las canciones