1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dimarts, 12 d’agost de 2008

Totes i totes som Batiste Malonda

La meva germana em passa aquest manifest en suport del director del C.P. El Castell d'Almoines petit poble vora Gandia, així com un vídeo sobre el tema.



Pel que em sembla, i no crec equivocar-me, una cacicada més del senyor Font de Mora, l'ideòleg de les classes de EpC en anglès, i tres treballs trimestrals de lliure elecció per part de l'alumne (açò sembla que ja no podrà ser) substitutoris i vergonyants d'una objecció amagada afavorida per Ppaquita la CamPpestre i tota la colla de Ppersonatges que ens governen.

Deixe la transcripció del vídeo, i la traducció per qui l'interessi.

Salut

**********

L’escola pública de la localitat d’Almoines, a la comarca de la Safor, ha rebut nombrosos premis pel seu model educatiu, entre ells, el premi Baldiri Reixac o la creu de Sant Jordi 2005. Els alumnes de l’escola segueixen un model educatiu que es basa en assemblees i defuig els llibres de text. Els propis alumnes i professors treballen els apunts. El model educatiu es pot resumir en tres paraules:

Batiste Malonda (director).- "Democràtica, d’idea valenciana, i d’idea renovadora".

Jéssica Gregori (presidenta AMPA).- "Pues és més el formar-li el cap dels xiquets i no donar-li els coneixements i ja està. Es formen com a persones,són independents, són, es saben buscar la vida. Li donen si a cas els instruments a l’abast que li fan falta al xiquet per a buscar-se d’això, però són ells els qui s’ho treballen o veuen la necessitat d’aprendre açò o allò. No li ho donen escudellat".

Robert Llorca (ex alumne).- "Quasi (com) ho fan a la Universitat, no? A la Universitat hi han classes magistrals, però hi han classes que no són magistrals, que a tu et donen uns elements per poder navegar per internet i tu buscar eixa informació. Però això ja fa vint anys ja passava en Almoines, no hi havia internet però a tu et donaven el mitjans per trobar eixa informació".

Ara aquesta escola s’ha quedat sense director. La raó és que la Generalitat Valenciana ha decidit no renovar el càrrec de director a aquest home, Batiste Malonda. Malonda ha rebut nombrosos actes de suport per part de professors, pares, mares i sindicats, que s’han mobilitzat per la seva continuïtat. El sindicats van fer una tancada a la Conselleria d’Educació i els pares i mares davant el passat congrés del Partit Popular. Per a ells ataca un model educatiu i un director que el defensa.

Robert Llorca.- "És una qüestió personal però jo crec que és una qüestió més de fons: una manera de carregar-se una escola valenciana, una escola de funcionament democràtic, on no s’ha callat res, on els alumnes ixen lliures, no?"

Jéssica Gregori.- "Una és per conforme treballem en esta escola, i perquè ell és lluitador, ell no es dóna per vençut perquè vol millorar l’educació pública i això molesta. Ells volen, des de Conselleria, trobe, volen dominar-ho tot".

Batiste Malonda.- "Jo pense que els tres, les tres característiques que he dit de l’escola, sembla que no, deu de ser que no agraden, no? a la Conselleria actual. No solament la valencianització, sinó també la part que he comentat de participació i democràcia, i la part d’una, de fer una actitud crítica de cara a allò que és el sistema educatiu, la renovació pedagògica..."

Liliana Carbó (Professora).- "És una persona molt valenta, i és una persona molt ambiciosa de cara als seus alumnes i de cara a la seua escola, i això de vegades... pues l’Administració fa determinades accions en les que pareix que no, que no té massa en compte el donar una escola realment de qualitat".

En el rerefons d’aquesta polèmica també es troba una vella reclamació de les escoles valencianes: recuperar l’autonomia dels centres educatius, que no sigui la Generalitat qui faci i desfaci sense respectar les opinions dels mestres, directors i associacions de mares i pares.

Batiste Malonda.- "El que desitgem, a banda de les qüestions personals que no són tan importants és que tornem a una legislació en què la democràcia es faça, es faça realitat mitjançant la voluntat dels Consells escolars de les AMPA i dels sindicats. I que siga altra vegada més oberta l’elecció o la pròrroga de la direcció".

Jéssica Gregori.- "Que ja està bé de les lleis autoritàries. Que volem democràcia a l’escola. Que no pintem fava, els pares ja no pintem res, amb estos dos decrets nous que ha tret, no se mos contempla per a res, i ... Que lleven eixa llei, era, volíem fer-nos notar".

Abans del quinze de juliol la Generalitat Valenciana ha de fer públic el nom del nou director de l’escola. Amb les lleis a la mà podria ser una persona que no formés part del claustre ni en compartís el model educatiu.

**********

El colegio público de la localidad de Almoines, en la comarca de la Safor, ha recibido numerosos premios por su modelo educativo, entre los cuales, el premio Baldiri Reixac o o la Creu de Sant Jordi 2005. Los alumnos de la escuela siguen un modelo educativo que se basa en asambleas y rehuye los libros de texto. Los propios alumnos y profesores trabajan los apuntes. El model educativo se puede resumir en tres palabras:

Batiste Malonda (Director).- “Democrática, de idea valenciana y de idea renovadora”

Jéssica Gregori (Presidenta del AMPA).- “Pues se trata más de formar la mente de los niños que no de darles los conocimientos y ya está. Se forman como personas, son independientes, son... se saben buscar la vida. Se les da, si acaso los instrumentos a su alcance que le hacen falta al niño para buscar eso, pero son ellos quienes lo trabajan o ven la necesidad de aprender esto o aquello. No se lo dan masticado”.

Robert Llorca (ex alumno).- “Casi (como) lo hacen en la Universidad, ¿no? En la Universidad hay clases magistrales, pero las hay que no son magistrales, donde te dan elementos para que puedas navegar por internet y buscar tú la información. Pero eso ya hace veinte años que pasaba en Almoines, no había internet pero te daban los medios para buscar esa información”.

Ahora este colegio se ha quedado sin director. El motivo es que la Generalitat Valenciana ha decidido no renovar en el cargo de director a este hombre, Batiste Malonda.l Malonda ha recibido numerosos actos de apoyo por parte de profesores, padres, madres y sindicatos que se han movilizado para su continuidad. Los sindicatos se encerraron en la Consellería d’Educació, y los padres y madres (se manifestaron) frente al pasado congreso del Partido Popular. Para ellos se trata de un ataque a un modelo educativo y a un director que lo defiende.

Robert Llorca.- “Es una cuestión personal, pero yo creo que es una cuestión más de fondo: una manera de cargarse una escuela valenciana, una escuela de funcionamiento democrático, donde no se ha callado nada, donde los alumnos salen libres, ¿no?”

Jéssica Gregori.- “Un (motivo) es por cómo trabajamos en este colegio, y porque él es luchador, él no se da por vencido porque quiere mejorar la educación pública y eso molesta. Ellos quieren, desde Consellería, creo, quieren dominarlo todo”.

Batiste Malonda.- “Yo creo que los tres, las tres características que he citado de la escuela, parece que no, debe ser que no gustan, ¿no? A la Conselleria actual. No solamente la valencianización, sino también la parte que he comentado de participación y democracia, y la parte de una... de tener una actitud crítica frente a lo que es el sistema educativo, la renovación pedagógica...”

Liliana Carbó (Profesora).- “Es una persona muy valiente, y una persona muy ambiciosa respecto a sus alumnos y a su colegio, y eso a veces... pues la Administración hace determinadas acciones en las que parece que no, que no tiene demasiado en cuenta el dar una escuela realmente de calidad”.

En el fondo de esta polémica también se encuentra una vieja reclamación de las escuelas valencianas: recuperar la autonomía de los centros educativos, que no sea la Generalitat quien haga y deshaga sin respetar las opiniones de los maestros, directores y asociaciones de padres y madres.

Batiste Malonda.- “Lo que deseamos, aparte de las cuestiones personales que no son tan importantes, es que volvamos a una legislación en que la democraciá se haga, se haga realidad a través de la voluntad de los consejos escolares, de las AMPA y de los sindicatos. Y que vuelva a ser otra vez más abierta la elección o la prórroga de la dirección.

Jéssica Gregori.- “Ya está bien de leyes autoritarias. Queremos democracia en la escuela. Que no pintamos nada, los padres ya no pintamos nada, con estos dos nuevos decretos que han sacado, no se nos contempla para nada, y... que quiten esa ley, queríamos hacernos notar”.

Antes del quince de julio, la Generalitat Valenciana ha de hacer público el nombre del nuevo director del Colegio. Con las leyes en la mano, podría ser una persona que no formara parte del claustro ni compartiese su modelo educativo.