1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dimarts, 5 de maig de 2009

Els camins del virus passen pels dels billets d'un dòlar sobre internet.

Llegit avui a Le Monde

Les chemins du virus passent par les billets de 1 dollar, sur Internet

En lançant cette idée tout à fait saugrenue, en décembre 1998, Hank Eskin devait être assez loin de penser qu'elle aiderait les scientifiques, dix ans plus tard, à prévoir la propagation d'une épidémie sur le sol américain. De quoi s'agit-il ? D'un site Web baptisé Where's George? (" Où est George? ") et dont le projet est d'organiser une sorte de traçabilité des billets de banque américains. Le " George " dont il est question n'est autre, en effet, que le président américain George Washington (1732-1799), dont le visage orne les coupures d'un dollar.

En posar en marxa aquesta idea bastant absurda, al desembre de 1998, Hank Eskin devia ser molt lluny de pensar que ajudaria els científics, deu anys més tard, a predir la propagació d'una epidèmia sobre el sol americà. De què es tracta? D'un lloc web batejat Where's George? ("On hi és George?") el projecte del qual és el d'organitzar una mena de traçabilitat dels billets de banc americans. El "George" en qüestió no és altre, en efecte, que el president americà George Washinton (1732-1799), la cara del qual adorna les denominacions d'un dòlar.

Al poner en marcha esta idea bastante absurda, en diciembre de 1998, Hank Eskin debía estar muy lejos de pensar que ayudaría a los científicos, diez años más tarde, a predecir la propagación de una epidemia en suelo americano. ¿De qué se trata? De un sitio web denominado ¿Were's George? ( "¿Dónde está George?") cuyo proyecto es organizar una especie de trazabilidad de los billetes de banco americanos. El "George" en cuestión no es otro, de hecho, que el Presidente norteamericano George Washington (1732-1799), cuyo rostro adorna las denominaciones de un dólar.

Par simple jeu, les internautes peuvent indiquer sur Wheresgeorge.com le numéro de série des billets de banque en leur possession ainsi que l'endroit où ils se trouvent. Ceux qui ont eu une coupure bancaire entre les mains et qui se sont fait connaître de Wheresgeorge.com peuvent ainsi tout savoir de ses pérégrinations ultérieures - pour peu que d'autres acceptent de jouer le jeu. Un jeu auquel il faut bien reconnaître une forme de poésie...

Simplement com un joc, els internauts poden indicar a Weresgeorge.com el número de sèrie dels billets de banc que posseeixen al temps que l'indret on s'hi troben. Aquells que han tingut un billet de banc entre les mans i s'han inscrit a Wheresgeorge.com poden conéixer així les peregrinacions posteriors - a poc que d'altres accepten de jugar aquest joc. Un joc al qual cal reconéixer-li una certa poesia...

Simplemente como un juego, los internautas pueden indicar en Weresgeorge.com el número de serie de los billetes de banco que poseen, así como el lugar en que se encuetran. Los que han tenido un billete de banco entre las manos y se han inscrito en Wheresgeorge.com pueden conocer de este modo las peregrinacioens posteriores - por poco que otros acepten jugar este juego. Un juego al que debemos reconocerle una cierta poesía...

Le rapport avec l'épidémie de grippe A (H1N1) peut sembler lointain. Mais la base de données générée par le site de Hank Eskin - considérable - a permis à l'équipe de chercheurs dirigée par Dick Brockemann (Northwestern University) de fonder un modèle de déplacement des populations américaines. Le cheminement de l'argent n'est, après tout, guère différent de celui des femmes et des hommes qui l'ont en poche...

La relació amb l'epidèmia de la grip A (H1N1) pot semblar llunyana. Però la base de dades generada per l'adreça web de Hank Eskin -considerable- ha permès a l'equip de cercadors dirigit per Dick Brockemann (Nortwestern Univerity) crear un model de desplaçament de les poblacions americanes. La migració dels diners no és, després de tot, gaire diferent de la de les dones i homes que els tenen a la butxaca.

La relación con la epidemia de la gripe A (H1N1) puede parecer distante. Pero la base de datos generados por el sitio web de Hank Eskin - considerable - ha permitido que el equipo de investigación dirigido por Dick Brockemann (Northwestern University) pueda establecer un modelo de desplazamiento de las poblaciones americanas. El flujo de dinero no es, después de todo, muy diferente del de las mujeres y los hombres que lo tienen en el bolsillo ...

140 MILLIONS DE COUPURES

En mêlant aux données des transporteurs aériens les trajets des quelque 140 millions de coupures bancaires enregistrées sur le site, les chercheurs ont pu bâtir un modèle de propagation des épidémies - puisqu'un rapport très étroit existe entre les déplacements d'une population et la diffusion des maladies qu'elle porte.

En combinar les dades de les companyies aérees amb els trajectes dels prop de 140 milions de bitllets bancaris registrats a la pàgina web, els cercadors han pogut bastir un model de propagació d'epidèmies - ja que hi ha una relació molt estreta entre els desplaçaments d'una població i la difusió de les malalties que sofreix.

Al combinar los datos de las rutas de las compañías aéreas con unos 140 millones de billetes bancarios registrados en el sitio, los investigadores han sido capaces de construir un modelo de propagación de epidemias - dada la muy estrecha relación entre los desplazamientos de la población y la difusión de la enfermedad que ésta transporta.

Résultats? Le modèle de l'équipe de Dick Brockemann prévoit que 600 à 700 cas de grippe A (H1N1) devraient s'être déclarés sur le sol américain au 14 mai. La prévision monte à quelque 2 000 à 2 200 cas pour le 28 mai.

Resultats? El model de l'equip de Dick Brockemann preveu que entre 600 i 700 casos de grip A (H1N1) podrien haver-se declarat sobre sol americà al 14 de maig. La previsió puja a entre 2000 i 2200 casos per al 28 de maig.

¿Resultados? El modelo del equipo de Dick Brockemann prevé que entre 600 y 700 casos de gripe A (H1N1) podrían ser declarados sobre suelo americano para el 14 de mayo. La previsión aumenta a entre 2000 y 2200 los casos previstos para el 28 de mayo.

Le modèle est d'un grand secours aux autorités sanitaires : il n'anticipe pas uniquement le nombre total de malades, il peut également cibler les zones les plus à risque, celles dans lesquelles le virus devrait faire irruption en première instance. En l'occurrence, les villes de Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, New York et Chicago.

El model és de gran ajuda per a les autoritats sanitàries: no només anticipa el nombre total de malalts, sinó que pot també determinar les zones de més risc, aquelles a les que el virus hauria de fer irrupció en primer lloc. En aquest cas, les ciutats de Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, New York i Chicago.

El modelo es de gran ayuda para las autoridades sanitarias: no sólo prevé el número total de pacientes, sino que puede determinar también las zonas de mayor riesgo, aquellas en las que el virus irrumpiría en primera instancia. En este caso, las ciudades de Los Ángeles, Dallas, Miami, Houston, Nueva York y Chicago.

Les chercheurs disent s'attendre à ce que la réalité soit inférieure à leurs projections. En effet, " les scénarios présentés ne tiennent pas compte des actions menées pour contrer l'épidémie ", explique Alain Barrat (CNRS, Centre de physique théorique de Marseille).

Els investigadors confien que la realitat siga inferior a les seues projeccions. En efecte, "els escenaris presentats no tenen en compte les accions empreses contra l'epidèmia", explica Alain Barrat (CNRS, Centre de física teòrica de Marsella).

Los investigadores confían en que la realidad sea inferior a sus proyecciones. De hecho, los escenarios no incluyen las medidas adoptadas para contrarrestar la epidemia ", dice Alain Barrat (CNRS, Centro de Física Teórica en Marsella).

Toutefois, le modèle anticipait un total d'environ 160 cas au 3 mai et les autorités sanitaires en ont finalement recensé plus de 220 ce dimanche...

De totes maneres, el model anticipava un total d'alrededor de 160 casos per al 3 de maig i les autoritats sanitàries finalment n'han censat més de 220 el passat diumenge...

De todas formas, el modelo anticipaba un total de alrededor de 160 casos para el 3 de mayo y las autoridades sanitarias finalmente han censado más de 220 el pasado domingo...

" Il est très difficile d'anticiper certains effets, explique M. Barrat. En particulier la réaction des populations, dont le comportement joue un rôle central dans la propagation d'une épidémie. "

És molt difícil anticipar certs efectes, explica M. Barrat. En particular la reacció de la gent, el comportament de la qual juga un paper central en la propagació d'una epidèmia."

Es muy difícil anticipar ciertos efectos, explica M. Barrat. En particular la reacción de la gente, cuyo comportamiento juego un papel central en la propagación de una epidemia."

Stéphane Foucart

© Le Monde