1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dijous, 17 de juliol de 2008

Sobre Joan Laporta. Una entrevista amb Borja de Riquer

Reconec que el futbol m'interessa molt poc, però l'animositat contínua contra Joan Laporta, si no alimentada, al menys corejada pels diaris espanyols, sempre m'ha semblat estranya, he cregut endevinar que amagava interessos espuris.

Avui he llegit una entrevista amb Borja de Riquer, catedràtic d'Història Contemporània a la UAB que m'ha aclarit alguna cosa.


"Hi ha qui no perdona a Laporta haver acabat amb els seus negocis"


Borja de Riquer (Barcelona, 1945) és membre del Consell Assessor de la Fundació Futbol Club Barcelona, un òrgan no vinculant que debat les iniciatives que impulsa aquesta entitat. Riquer, que és catedràtic d'Història Contemporània a la UAB, dóna el seu punt de vista sobre la moció de censura presentada contra el president del Barça, Joan Laporta.

-Creieu que hi havia motius suficients per a una moció de censura contra Joan La­porta?

-No, però evidentment ha estat un vot de càstig del qual cal analitzar les causes. Algunes són de forma, com alguns gestos, a vegades prepotents, que ha tingut el president i que no li han reportat bona imatge; però altres són de fons, com el fet que la Junta de Joan Laporta sigui diferent de les anteriors. Aquesta Junta es caracte­ritza per la seva joventut i indepen­dència respecte als grups de pres­sió econòmics, mediàtics i polítics. L'expresident Josep Lluís Núñez, per exemple, es cuidava prou bé de tenir representants a la Junta de tots els partits polítics, els diaris i els grups amb interessos econòmics. Una junta independent no ha estat benvista per tots els qui creuen que el Barça ha de comptar amb ells o, pitjor, que ells han de ser dins del Barça. L'actitud dels grups Prisa i Godó respecte a la Junta de Laporta no es pot entendre sense tenir en compte els interessos econòmics que aquests dos grups creuen tenir sobre el Barça.

-Hi ha gent que ha perdut diners per culpa d'aquesta Junta?

-Hi ha gent que tenia tractes de favor amb juntes anteriors que ha perdut diners; individus que han fet molt negoci amb el Barça, com a intermediaris, comissionistes i altres. Aquesta gent no perdona a Laporta haver acabat amb els seus negocis. Penso que la Junta ha estat excessi­vament prudent a l'hora d'amagar la molta porqueria que es va trobar dins del Barça ara fa cinc anys.

-Amb quina mena de coses es van trobar?

-Per exemple, contractes publicitaris mal negociats de la Junta anteri­or, com és el cas del que es va signar amb Nike quan Sandro Rossell n'era el delegat; un acord que va ser molt dolent per als interessos del Barça. si ho comparem amb els que aquesta empresa tenia amb equips anglesos.

-Creieu que el catalanisme de Laporta fa nosa a algú?

-Hi ha diversos corrents ideològics que no veuen amb gaire bons ulls la proposta catalanista de Laporta. Tot i que no s'atreveixen a dir-ho de forma explícita, han fet córrer que cal treure els nacionalistes del Barça. El fet que hi hagi un president que tingui sensi­bilitat i projecte de país, així com in­ternacional, com ho demostra l'acord amb Unicef, fa que certs sectors ho considerin perillós.

-En general, la premsa ha dit que la "massa social" del Barça s'ha pronunciat contra Laporta. Hi està d'acord, tenint en compte que en la moció de censura només va votar un 30 % del cens?

-Això de la massa social és un te­ma molt complex; és una massa molt emotiva, amb un sentiment que es mou a rampells, que passa fàcilment del seny a la rauxa. Ara bé, tot i que la votació no ha sigut majoritària, sí que ha sigut molt alta i no es pot minimitzar que una tercera part del cens ha censurat majoritàriament la directiva. No es pot interpretar què significa l'abstencionisme. Per tant, crec que els directius han de prendre resolucions respecte al que ha passat, des del president fins a la Junta.

-Què us sembla que Laporta ha­gi decidit no dimitir?

-La meva opinió és que el pre­sident està molt tocat i que hauria d'haver dimitit, i molt més davant de l'exigència de més de la meitat dels membres de la Junta. Penso que no és una bona solució remetre-ho tot a l'assemblea de compromissaris, que esdevindrà una reunió tensa i polè­mica si ha de decidir la continuïtat de Laporta.

-La culpa dels actuals mals del Barça és només del president?

-A nivell esportiu, la responsa­bilitat és del president i de la seva Junta, per no haver actuat amb més contundència en la darrera tempora­da, veient que es podia reproduir el fracàs de l'anterior. Evidentment, la responsabilitat també s'estén al se­cretari tècnic, a l'entrenador i al con­junt dels jugadors. L'actitud d'algun dels jugadors no ha sigut la més adequada. D'altra banda, penso que, a l'hora de fer balanç, certs mitjans no han valorat de forma justa el conjunt de la gestió a nivell esportiu, social i econòmic; és a dir, s'han centrat ex­clusivament en els resultats dels dos darrers anys.

-La gent ha oblidat molt de pres­sa que en tres anys es van guanyar dues lligues i una Champions?

-La Junta de Laporta és la que en un període de cinc anys ha aconseguit més èxits esportius de la història del Barça. Dues lligues i una Champions en cinc anys significaria que el Barça hauria de tenir deu Champions i qua­ranta lligues. A més, el club ha gua­nyat prestigi dins i fora de Catalunya i avui és un símbol que atrau gent d'ar­reu del món. La gestió econòmica ha sigut excel·lent, fins al punt que l'any que ve el Barça es podria convertir en el primer club del món pel que fa als recursos econòmics. Tot això partint d'una situació de pràcticament fallida econòmica. Això és inqüestionable i és un mèrit de Laporta i de la seva Junta. A més, per primer cop en molt temps, els barcelonistes ens hem sen­tit orgullosos de la Junta directiva del Barça.

-Els promotors de la moció de censura no ho veuen així. Qui són i què volen?

-No sé qui hi ha darrere d'Oriol Giralt, però ha afavorit o almenys ha coincidit amb els interessos de diversos sectors. Els uns perquè tenen ambicions de poder dins del Barça i els interessa afeblir la Junta i el president, els altres perquè no els per­donen la revisió del passat que s'ha fet. El "nuñisme" ha estat present des del primer moment en les campanyes contra Laporta i ha volgut passar-li factura. Molts grups amb interessos econòmics veuen la Junta com uns nouvinguts i volen tornar a remenar les cireres. Això i el descontentament d'una part de la massa social pel fracàs esportiu dels dos últims anys han permès aixecar un estat d'opinió favorable al vot de censura.

-Voleu dir que els més de vint mil vots contra Laporta són el fruit d'una campanya d'assetjament dels mitjans de comunicació?

-La premsa ha estat una de les raons. Només cal seguir la informació donada per alguns diaris de Barcelona, els editorials, les entre­vistes, sobre aquest afer. En canvi, no hi ha hagut un veritable debat en els mitjans de comunicació; és a dir, un cara a cara entre els promotors de la moció i la Junta per explicar les raons i la transcendència d'aquesta mesura excepcional. Els promotors s'han negat a un debat obert i han fet el seu discurs sovint amb la com­plicitat d'una part del periodisme esportiu, clarament hostil a l'actual Junta directiva.

-Existeix una fractura irreconci­liable en el barcelonisme que pugui afectar l'aspecte esportiu des del primer partit de la propera tem­porada?

-No crec que hi hagi una fractura. Ara bé, hi ha un sector petit, però cridaner, que no perdonarà res a la Junta del Barça durant els propers dos anys. Des dels Boixos Nois, que han jugat molt fort la carta contra La­porta i han aplaudit el senyor Núñez, el seu gran protector, fins a altres que trauran mocadors i xiularan cada cop que el Barça no guanyi.

-L'enemistat entre Laporta i Rossell ha creat una "tercera via" que supera la dicotomia dels dar­rers anys entre "nuñistes" i "crui­fistes"?

-No sé exactament qui hi ha al darrere del senyor Rossell, però és perfectament possible que hi hagi un front contrari a l'actual directiva format per gent de procedència diver­sa. Sens dubte, el "nuñisme" donarà suport a Sandro Rossell.

-Què hauria de fer la directiva a partir d'ara, al vostre parer?

-La directiva no ha de perdre els nervis. Ha de donar prioritat a cons­truir un equip que sota el coman­dament de Josep Guardiola intenti aconseguir èxits esportius al més aviat possible. En aquesta situació, no es pot fallar la propera temporada. El Barça ha de guanyar alguna cosa i satisfer el soci més o menys empre­nyat. Cal també continuar en la línia de gestió econòmica i social que s'ha portat fins ara i, sobretot, evitar els incidents innecessaris pel que fa a les actituds personals.


Xevi Camprubí

El Temps 1257

Traduesc:

"Hay a quien no perdona a Laporta haber acabado con sus negocios"

Borja de Riquer (Barcelona, 1945) es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Fútbol Club Barcelona, un órgano no vinculante que debate las iniciativas que impulsa esta entidad. Riquer, que es catedrático de Historia Contemporánea en la UAB, da su punto de vista sobre la moción de censura presentada contra el presidente del Barça, Joan Laporta.

¿-Creéis que había motivos suficientes para una moción de censura contra Joan Laporta?

-No, pero evidentemente ha sido un voto de castigo del cual hay que analizar las causas. Algunas son de forma, como algunos gestos, a veces prepotentes, que ha tenido el presidente y que no le han reportado buena imagen; pero otras son de fondo, como el hecho de que la Junta de Joan Laporta sea diferente de las anteriores. Esta Junta se caracteriza por su juventud e independencia con respecto a los grupos de presión económicos, mediáticos y políticos. El ex presidente Josep Lluís Núñez, por ejemplo, se cuidaba muy mucho de tener representantes en la Junta de todos los partidos políticos, los periódicos y los grupos con intereses económicos. Una junta independiente no ha sido bien vista por todos aquellos que creen que el Barça tiene que contar con ellos o, peor, que ellos tienen que estar dentro del Barça. La actitud de los grupos Prisa y Godó con respecto a la Junta de Laporta no se puede entender sin tener en cuenta los intereses económicos que estos dos grupos creen tener sobre el Barça.

-Hay gente que ha perdido dinero por culpa de esta Junta?

-Hay gente que tenía tratos de favor con juntas anteriores que ha perdido dinero; individuos que han hecho mucho negocio con el Barça, como intermediarios, comisionistas y otros. Esta gente no perdona a Laporta haber acabado con sus negocios. Pienso que la Junta ha sido excesivamente prudente a la hora de esconder la mucha porquería que se encontró dentro del Barça ahora hace cinco años.

-Con qué tipo de cosas se encontraron?

-, Por ejemplo contratos publicitarios mal negociados de la Junta anterior, como es el caso de lo que se firmó con Nike cuando Sandro Rossell era el delegado; un acuerdo que fue muy malo para los intereses del Barça. si lo comparamos con los que esta empresa tenía con equipos ingleses.

-Creéis que el catalanismo de Laporta molesta a alguien?

-Hay diversas corrientes ideológicas que no ven con muy buenos ojos la propuesta catalanista de Laporta. Aunque no se atreven a decirlo de forma explícita, han hecho correr que hay que sacar a los nacionalistas del Barça. El hecho de que haya un presidente que tenga sensibilidad y proyecto de país, así como internacional, como lo demuestra el acuerdo con Unicef, hace que ciertos sectores lo consideren peligroso.

-En general, la prensa ha dicho que la "masa social" del Barça se ha pronunciado contra Laporta. ¿Está de acuerdo, teniendo en cuenta que en la moción de censura sólo votó un 30% del censo?

-Eso de la masa social es un tema muy complejo; es una masa muy emotiva, con un sentimiento que se mueve a ramalazos, que pasa fácilmente del juicio al arrebato. Ahora bien, aunque la votación no ha sido mayoritaria, sí que ha sido muy alta y no se puede minimizar que una tercera parte del censo ha censurado mayoritariamente la directiva. No se puede interpretar qué significa el abstencionismo. Por lo tanto, creo que los directivos tienen que tomar resoluciones respecto a lo que ha pasado, desde el presidente hasta la Junta.

¿-Qué os parece que Laporta haya decidido no dimitir?

-Mi opinión es que el presidente está muy tocado y que tendría que haber dimitido, y mucho más ante la exigencia de más de la mitad de los miembros de la Junta. Pienso que no es una buena solución remitirlo todo a la asamblea de compromisarios, que será una reunión tensa y polémica si tiene que decidir la continuidad de Laporta.

-La culpa de los actuales males del Barça es sólo del presidente?

-A nivel deportivo, la responsabilidad es del presidente y de su Junta, por no haber actuado con más contundencia en la última temporada, viendo que se podía reproducir el fracaso de la anterior. Evidentemente, la responsabilidad también se extiende al secretario técnico, al entrenador y al conjunto de los jugadores. La actitud de alguno de los jugadores no ha sido la más adecuada. Por otra parte, pienso que, a la hora de hacer balance, ciertos medios no han valorado de forma justa el conjunto de la gestión a nivel deportivo, social y económico; es decir, se han centrado exclusivamente en los resultados de los dos últimos años.

-¿La gente ha olvidado muy pronto que en tres años se ganaron dos ligas y una Champions?

-La Junta de Laporta es la que en un periodo de cinco años ha conseguido más éxitos deportivos de la historia del Barça. Dos ligas y una Champions en cinco años significaría que el Barça tendría que tener diez Champions y cuarenta ligas. Además, el club ha ganado prestigio dentro de y fuera de Cataluña y hoy es un símbolo que atrae gente de todo el mundo. La gestión económica ha sido excelente, hasta el punto que el año que viene el Barça se podría convertir en el primer club del mundo con respecto a los recursos económicos. Todo eso partiendo de una situación de prácticamente quiebra económica. Eso es incuestionable y es un mérito de Laporta y de su Junta. Además, por primera vez en mucho tiempo, los barcelonistas nos hemos sentido orgullosos de la Junta Directiva del Barça.

-Los promotores de la moción de censura no lo ven así. ¿Quiénes son y qué quieren?

-No sé quién hay detrás de Oriol Giralt, pero ha favorecido o al menos ha coincidido con los intereses de diversos sectores. Los unos porque tienen ambiciones de poder dentro del Barça y les interesa debilitar la Junta y el presidente, los otros porque no les perdonan la revisión del pasado que se ha hecho. El "nuñismo" ha estado presente desde el primer momento en las campañas contra Laporta y ha querido pasarle factura. Muchos grupos con intereses económicos ven la Junta como unos recién llegados y quieren volver a tener la sartén por el mango. Eso y el descontento de una parte de la masa social por el fracaso deportivo de los dos últimos años han permitido crear un estado de opinión favorable al voto de censura.

-¿Queréis decir que los más de veinte mil votos contra Laporta son el fruto de una campaña de acoso de los medios de comunicación?

-La prensa ha sido una de las razones. Sólo hay que seguir la información dada por algunos periódicos de Barcelona, los editoriales, las entre¬vistas, sobre este asunto. En cambio, no ha habido un verdadero debate en los medios de comunicación; es decir, un cara a cara entre los promotores de la moción y la Junta para explicar las razones y la trascendencia de esta medida excepcional. Los promotores se han negado a un debate abierto y han hecho su discurso a menudo con la complicidad de una parte del periodismo deportivo, claramente hostil a la actual Junta Directiva.

-¿Existe una fractura irreconciliable en el barcelonismo que pueda afectar al aspecto deportivo desde el primer partido de la próxima temporada?

-No creo que haya una fractura. Ahora bien, hay un sector pequeño, pero chillón, que no perdonará nada a la Junta del Barça durante los próximos dos años. Desde los Boixos Nois, que han jugado muy fuerte la carta contra Laporta y han aplaudido al señor Núñez, su gran protector, hasta otros que sacarán pañuelos y silbarán cada vez que el Barça no gane.

-¿La enemistad entre Laporta i Rossell ha creado una "tercera vía" que supera la dicotomía de los últimos años entre "nuñistas" y "cruifistas"?

-No sé exactamente quién hay detrás del señor Rossell, pero es perfectamente posible que haya un frente contrario a la actual directiva formado por gente de procedencia diversa. Sin duda, el "nuñismo" dará apoyo a Sandro Rossell.

-¿Qué tendría que hacer la directiva a partir de ahora, en vuestro parecer?

-La directiva no tiene que perder los nervios. Tiene que dar prioridad a construir un equipo que bajo el mando de Josep Guardiola intente conseguir éxitos deportivos lo antes posible. En esta situación, no se puede fallar la próxima temporada. El Barça tiene que ganar alguna cosa y satisfacer al socio más o menos cabreado. Hace falta también continuar en la línea de gestión económica y social que se ha llevado hasta ahora y, sobre todo, evitar los incidentes innecesarios con respecto a las actitudes personales.