1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dijous, 23 d’octubre de 2008

Continuarem premiant els incompetents? El cas Fortis no és un cas aïllat.

Acabe de llegir un article a Le Monde, que transcric i traduesc al català i a l'espanyol com un exemple del que venim fent amb els que ens han portat a la situació actual en comptes de, com deia a una de les seues pel·lícules (Todos a la cárcel), el meu paisà Berlanga, tancar-los a la presó, y perdre les claus.

Un " ascenseur doré " pour un dirigeant de Fortis

Le Monde 24 Oct 2008

Ce n'est pas d'un " parachute " dont a bénéficié Gilbert Mittler, l'ex-directeur financier de la banque Fortis, mais d'une sorte d'ascenseur doré. Malgré la débâcle de son établissement, il aurait touché un bonus de 4 millions d'euros et est, en outre, devenu " conseiller spécial " au sein de l'établissement bancaire.
Ni démentie ni confirmée par la direction, l'affaire fait grand bruit, compte tenu du rôle de l'intéressé. Il fut, aux côtés de Jean-Paul Votron et Maurice Lippens, respectivement ex-directeur et ex-président, tous deux démissionnés, le principal artisan du rachat de la banque ABN Amro. C'est cette opération qui a déclenché l'effondrement de Fortis.

En empochant 4 millions d'euros, M. Mittler devance nettement son ex-patron M. Votron, parti avec 1,35 million. Herman Verwilst, successeur éphémère de ce dernier, s'est lui heurté à un veto des autorités belges au moment où il comptait faire valoir ses droits. Quant à Axel Miller, l'ex-patron de Dexia, il a, lui, renoncé à une indemnité de 3,7 millions d'euros.

Même si le versement de la prime à M. Mittler semble s'être déroulé juste avant l'intervention de l'Etat belge, elle a déclenché la fureur du premier ministre, Yves Leterme. " Il est choquant, scandaleux, inacceptable de voir des dirigeants perdre toute conscience éthique ", a-t-il indiqué. Il entend désormais légiférer pour empêcher les parachutes dorés. L'indemnité de départ des patrons belges pourrait, à l'avenir, être limitée à 18 mois de salaire.

Fortis fait également sensation aux Pays-Bas. Nationalisée il y a trois semaines, la banque belgo-néerlandaise a néanmoins autorisé le paiement de dizaines de bonus à des cadres. La direction craignait apparemment de perdre ceux-ci, alors qu'ils avaient préparé le projet de fusion avec ABN Amro. L'opération " primes " aurait été réalisée à l'insu du ministre des finances. Elle suscite, là aussi, une tempête politique.

Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, correspondant)

© Le Monde

..................................................

Un “ascensor daurat” per un dirigent de Fortis

No ha estat ben bé un paracaigudes allò de què s’ha beneficiat Gilbert Mittler, l’exdirector financer de la banca Fortis, sinó d’una mena d’ascensor daurat. Malgrat la debacle de la seua companyia, hauria rebut un bonus de 4 milions d’euros i, d’altra banda, ha esdevingut “conseller especial” de l’establiment bancari.

Ni desmentit ni confirmat per la direcció, l’afer ha originat molt d’enrenou, tenint en compte el paper de l’interessat. Ell fou, al costat de Jean Paul Votron i Maurice Lippens, ex-director i ex-president respectius, tots dos dimissionats, el principal artífex de la compra del banc ABN Amro. És aquesta operació la que ha desencadenat l’esfonçament de Fortis.

En embutxacar-se 4 milions d’euros, M. Mittler avança netament el seu ex-patró M. Votron, que se n’anà amb 1,35 milions. Herman Verwilst, successor efímer d’aquest barrer, ha topat amb un veto de les autoritats belgues al moment en què pensava fer valer els seus drets. Quant a Axel Miller, l’ex-patró de Dexia, ell sí, ha renunciat a una indemnització de 3,7 milions d’euros.

Encara que el pagament de la prima a M. Mittler sembla haver-se produït just abans de l’intervenció de l’estat belga, ha desencadenat l’ira del primer ministre Yves Leterme. “És xocant, escandalós, inacceptable veure com els dirigents han perdut tota consciència ètica”, ha dit. Ell pretèn d’ara endavant legislar per impedir els paracaigudes daurats. La indemnització de comiat dels patrons belgues podrà, en un futur, quedar limitada a 18 mesos de sou.

Fortis causa igualment sensació als Països Baixos. Nacionalitzat fa tres setmanes, el banc Belgo-Neerlandès ha autoritzat, malgrat tot, el pagament de desenes de bons als quadres. La dirección temia aparentment perdre’ls, quan ells havien preparat el projecte de fusió amb el ABN Amor. L’operació “primes” hauria estat realitzada d'amagat i sense el coneixement del ministre de finances. Açò ha suscitat, també, una altra tormenta política.

....................................................

UN “ASCENSOR DORADO” PARA UN DIRIGENTE DE FORTIS

No ha sido un paracaídas de lo que se ha beneficiado Gilbert Mitler, el ex director del banco Fortis, sino una especie de ascensor dorado. A pesar de la debacle de su compañía, se habría llevado un bonus de 4 millones de euros y, de otro lado, ha sido nombrado “consejero especial” en el seno de la organización bancaria.

Ni desmentido ni confirmado por la dirección, el asunto causa un gran ruído, habida cuenta del papel jugado por el interesado. Él fue, al lado de Jean Paul Votron y Maurice Lippens, respectivos ex-director y ex-presidente, ambos dimisionados, el principal artífice de la compra del banco ABN Amro. Es esta operación la que ha desencadenado el hundimiento de Fortis.

Metiéndose en el bolsillo 4 millones de euros, M. Mittler adelanta netamente a su ex-patrón M. Votron que se marchó con 1,35 millones. Hermann Verwilst, sucesor efímero de este último, se ha topado con un veto de las autoridades belgas en el momento en que pensaba hacer valer sus derechos. En cuanto a Alex Miller, el ex patrón de Dexia, él sí, ha renunciado a una indemnización de 3,7 millones de euros.

Aunque el desembolso de la prima a M. Mittler parece haberse desarrollado justo antes de la intervención del estado belga, ha desencadenado la ira del primer ministro, Yves Leterme. “Es chocante, escandaloso, inaceptable ver que los dirigentes han perdido cualquier conciencia ética” ha dicho. Él pretende en adelante legislar para impedir los paracaídas dorados. La indemnización de salida de los patrones belgas podría, en un futuro, quedar limitada a 18 meses de salario.

Fortis causa igualmente sensación en Holanda. Nacionalizada hace tres semanas, el banco Belgo-Neerlandés ha autorizado, sin embargo, el pago de decenas de bonus a sus cuadros. La dirección temía aparentemente perderlos, siendo así que ellos habían preparado el proyecto de fusión con ABN Amro. La operación “primas” habría sido realizada a escondidas y sin el conocimiento del ministro de finanzas. Esto ha suscitado asimismo una fuerte tempestad política.

2 comentaris:

armando alonso ha dit...

Es totalmente vergonzoso. En la banca española no conozco casos como este, que, después de armar la de Dios es Cristo, se vayan con una pasta gansa.
Ya me parecieron alarmantes los despidos dorados de Amusátegui y Corcóstegui, a los que Botín se quitó de en medio. Pero eso era otra cosa

Nekane ha dit...

Estas cosas es las que nos quedan pòr ver, panda de HIJOS DE PUTAAAAA.